آرایه ها در C++

آموزش برنامه نویسی C++

آموزش کار با آرایه ها در C++

تعریف آرایه:

مجمعه ای از عناصر همنام و همنوع که بصورت پشت سر هم در حافظه اصلی قرار میگیرند.

تعریف آرایه ها در C++ بصورت یک بعدی:

       ;[تعداد عناصر]  نام آرایه        نوع آرایه

مثال:


int a[4] = {3,2,-4,7}

int a[10];

int a[10]={0};

در مثال اول آرایه ای با 4 عنصر تعریف گردید که مقدار اولیه همه آنها بترتیب مشخص گردیده است:

a[0]=3

a[1]=2

a[2]=-4

a[3]=7

در مثال دوم آرایه ای با ده عصر بدون مقدار اولیه تعریف گردیده است.

در مثال سوم آرایه ای با ده عنصر با مقدار اولیه همگی صفر تعریف گردیده است.

نکته: در زبان برنامه نویسی c , c++  حدود آرایه کنترل نمیشود.

نکته: اندیس خانه شروع از 0 شروع میگردد.

قطعه کد زیر را در نظر بگیرید:


void main()
{
int a[4];
.
.
.
a[5]=20;
.
.
.
}

همانطور که در مثال بالا دیدید با اینکه اندیس خانه 5 خارج از مقدار حدود تعیین شده است اما کامپایلر خطا نخواهد گرفت.

مثال:

برنامه ای بنویسید که 20 عدد را گرفته و اعدادی را که از عدد میانگین بزرگتر  هستند چاپ کند؟


void main()
{
int i,a[20];
float s;
longint k;
for( i=0;i<20;i++)
{
   cin>>a[i];
   k+=a[i];
}
s= k/20.0;
for( i= 0;i<20;i++)
{
   if (a[i] > s ) cout<<a[i];
}
}