پارکینگ تک کاربره

راهکار پارکینگهای تک کاربره (یک کاربر همزمان برای ثبت ورود و خروج)

در این نوع پارکینگها که اغلب ظرفیت های پایین دارند (حدود 300خودرو) و نیز ترددهای این پارکینگها به نسبت پایینتر است.

تردد در این پارکینگها به روزی 1000 خودرو در روز میرسد شاید به نظر برسد پارکینگهایی با ظرفیت خیلی بیشتر از این تعداد را میتوان با حالت پارکینگهای تک کاربره مدیریت نمود اما در این حالت با سنگین شدن بار ترافیکی دیگر اتوماسیون پارکینگ پاسخگوی این حجم از ترافیک نخواهد بود.

در پارکینگهای تک کاربره از یک سیستم استفاده میشود.

هرچند میتوان سرور نرم افزار پارکینگ را در بخش دیگری جهت محافظت از اطلاعات قرار داد.

استفاده از سیستمهای تک کاربره ارزانترین راه ممکن برای مکانیزه کردن یک پارکینگ است.

عملیات ورود و خروج از نگاه راننده های متفرقه:

خودرو پس از متوقف شدن در پشت راهبند کارت ورودی خود را از پارکبان دریافت میکند و سپس وارد پارکینگ میشود.

برای خروج نیز راننده در پشت راهبند خروجی توقف میکند و کارت خود را

به پارکبان پشت سیستم (همان کانکس ورودی) ارائه میکند.

مبلغ قابل پرداخت بر روی صفحه نمایش مبلغ نشان داده میشود و پس از تسویه حساب از پارکینگ خارج میشود.

عملیات ورود و خروج از نگاه پارکبان ( کاربر ) :

با نزدیک شدن خودرو به درب ورودی شماره پلاک خودرو بر روی صفحه نرم افزار نمایان میشود.

کاربر کارت ورودی را بر روی دستگاه کارتخوان پارکینگ قرار میدهد و راهبند باز میشود.

هنگام خروج راننده ، کاربر کارت پارکینگ را از راننده دریافت و بر روی دستگاه کارتخوان قرار میدهد.

مبلغ محاسبه شده و عکس ورودی بر روی صفحه نشان داده میشود.

کاربر پس از دریافت مبلغ از راننده راهبند را باز میکند.

عملیات ورود و خروج از نگاه اتوماسیون پارکینگ :

در هنگام ورود خودرو دوربین از فاصله 10 متری شروع به شناسایی پلاک میکند.

با توقف خودرو پشت راهبند و زدن کارت ورود بصورت همزمان :

 • ثبت عکس ورودی در سیستم

 • شناسایی دقیق پلاک و ثبت آن

 • ذخیره شماره کارت و تاریخ و ساعت ورود

 • محاسبه ظرفیت باقیمانده پارکینگ و نمایش آن

 • باز کردن راهبند ورودی

در هنگام خروج خودرو دوربین از فاصله 10 متری شروع به شناسایی پلاک میکند.

با توقف خودرو پشت راهبند و زدن کارت خروج بصورت همزمان :

 • شناسایی دقیق پلاک و ثبت آن

 • تطابق پلاک ورودی با پلاک خروجی کنونی

 • محاسبه و ذخیره کارت خارج شده و مبلغ آن

 • محاسبه ظرفیت باقیمانده و نمایش آن

 • نمایش مبلغ قابل پرداخت بر روی تابلو سیگمنت مبلغ

 • باز کردن راهبند خروجی