آموزش نسخه 5.8.9 نرم افزار دوربین پلاک خوان اتوماسیون پارکینگ

آموزش نسخه 5.8.9 نرم افزار دوربین پلاک خوان اتوماسیون پارکینگ تاریخ انتشار نسخه: 1399/01/12

گزارش گیری نرم افزار دوربین پلاک خوان اتوماسیون پارکینگ

در این نسخه از اتوماسیون پارکینگ امکان در نظر گرفتن حالتهای خاص و ترکیبی را میتوانید انجام دهید. این گزارشات از دوربین پلاک خوان بصورت نا محسوس یا قبوض صادره میتواند انجام شود. این گزارش در منوی گزارش کار زیر منوی پارکینگ سپس تردد و قبوض قرار دارد.

در نمونه بالا کاربر قصد دارد تا گزارشی از راننده های تعریف شده در سیستم را مشاهده نماید برای این مورد بر روی کلید رادیویی راننده کلیک و پس از فعال شدن لیست رانندگان میتوانید از لیست نام یک یا چند راننده را انتخاب نمایید، همچنین میتوان با تیک زدن همه راننده ها در پایین لیست رانندگان همه آنها را برای گزارشگیری انتخاب کند.

اگر تاریخ مورد نظری برای انتخاب مد نظر باشد میتوان بازه زمانی ورود و خروج را انتخاب نمایید و گرنه تیک تاریخهای ورود و خروج را برمیداریم.

در آخر میتوانیم نوع گزارش را مشخص نماییم که از جدول قبوض صادره باشد یا همه پلاکهایی که مشاهده کرده است (قبوض صادره). و در آخر بر روی کلید نمایش اطلاعات کلیک میکنیم، همانطور که مشاهده میکنید تعداد رکوردها (سطرها)یی که دارای این شرطها باشند در جدول نمایش داده خواهند شد.

اگر جستجوی مورد نظر بر اساس پلاک خاصی باشد میتوانید بر روی کلید رادیویی پلاک کلیک و پلاک مورد نظر را فیلتر کنید:

گزارش گیری نرم افزار دوربین پلاک خوان اتوماسیون پارکینگ

در نمونه گزارش بالا از نرم افزار پلاک خوان کاربر بدنبال پلاکهایی است که با عدد 5 شروع شده و عدد یکی مانده به آخر 1 باشد و نیز بازه تاریخهای ورود و خروج را 1399/02/01 تعیین کرده است.

توجه داشته باشید هرگاه عددی از پلاک مد نظر نباشد میتوانید بجای آن عدد از زیر خط (_) استفاده کنید(هرچند اگر استفاده نکنید نرم افزار بصورت خودکار آنرا کامل میکند).

میتوانید شرطهای دیگر را نیز برای جستجوی دقیقتر به گزارش اضافه کنید مانند کاربر یا دربهای مورد نظر.