آموزش کار با تابع جمعی sum count avg در sql

آموزش کار با دستور تابع ( توابع ) جمعی sum count avg در sql اس کیو ال

آموزش کار با sql اس کیو ال

در این بخش از آموزش قصد داریم تا کار با توابع جمعی sum count avg در sql اس کیو ال را آموزش دهیم.

آموزش کار با دستور تابع sum در sql :

تابع دستور sum حاصل جمع عددی یک ستون در جدول را محاسبه میکند.

مثال 1 : حاصل جمع روزهای عادی برای همه مدارک تحصیلی در ایجاد دیتابیس کارمندان را با در نظر گرفتن جدول زیر حساب میکنیم:

آموزش کار با تابع جمعی sum count avg در sql


select SUM(PriceInNormalDay) from tblEducation

آموزش کار با دستور تابع count در sql :

تابع دستور count تعداد یک ستون در جدول را محاسبه میکند.

مثال 2 : تعداد مدرک تحصلی های موجود در جدول کارمندان را حساب میکنیم:


select COUNT(*) from tblEducation 

آموزش کار با دستور تابع min در sql :

تابع دستور min پایینترین مقدار یک ستون در جدول را محاسبه میکند.

مثال 3 : پایینترین مبلغ کارکرد روز عادی مدرک تحصلی های موجود در جدول کارمندان را حساب میکنیم:


select min(PriceInNormalDay) from tblEducation

آموزش کار با دستور تابع max در sql :

تابع دستور max بالاترین مقدار یک فیلد در جدول را محاسبه میکند.

مثال 4 : بیشترین مبلغ کارکرد روز عادی مدرک تحصیلی های موجود را حساب میکنیم:


select max(PriceInNormalDay) from tblEducation

آموزش کار با دستور تابع avg در sql :

تابع دستور avg میانگین مقدار یک فیلد در جدول را محاسبه میکند.

مثال 5 : میانگین مبلغ کارکرد روز عادی مدرک تحصیلی های موجود را حساب میکنیم:


select Avg(PriceInNormalDay) from tblEducation