آموزش کار با تابع substring len replace در sql

آموزش کار با تابع substring len replace در sql

آموزش کار با sql اس کیو ال

در این بخش از آموزش اس کیو ال قصد داریم کار با تابع های داخلی و دستور رشته ها ( char Replace Ltrim Rtrim Upper Lower Len  left right substring ) را در sql آموزش دهیم.

برای استفاده از این توابع و دستور ها میتوانید آنها را در یک query در sql بنویسید.

کار با دستور تابع left در sql :

این تابع به تعداد دلخواه کاراکتر را از سمت چپ رشته جدا میکند.

قالب استفاده برای کار با تابع دستور left در sql بصورت زیر است:


Left ( تعداد کاراکتر , رشته )

مثال استفاده از دستور تابع left در اس کیو ال :


declare @str nvarchar(22) = 'Ali Habibi 09155177027'
print LEFT ( @str ,3)

خروجی دستور بالا ← Ali

کار با دستور تابع right در sql :

این تابع به تعداد دلخواه کاراکتر را از سمت راست رشته جدا میکند.

قالب استفاده برای کار با تابع دستور right در sql بصورت زیر است:


Right ( تعداد کاراکتر , رشته )

مثال استفاده از دستور تابع Right در اس کیو ال :


declare @str nvarchar(22) = 'Ali Habibi 09155177027'
print RIGHT ( @str ,3)

خروجی دستور بالا ← 027

کار با دستور تابع subSrting در sql :

این تابع به تعداد دلخواه کاراکتر را از نقطه ای از یک رشته از سمت چپ رشته جدا میکند.

قالب استفاده برای کار با تابع دستور substring در sql بصورت زیر است:


Substrin ( تعداد کاراکتر , نقطه شروع , رشته )

مثال استفاده از دستور تابع substring در اس کیو ال :


declare @str nvarchar(22) = 'Ali Habibi 09155177027'
print substring ( @str , 5 , 6 )

خروجی دستور بالا ← Habibi

کار با دستور تابع Ltrim در sql :

این تابع فضاهای خالی سمت چپ رشته را حذف می کند.

قالب استفاده برای کار با تابع دستور Ltrim در sql بصورت زیر است:


Ltrim (  رشته )

مثال استفاده از دستور تابع Lrtim در اس کیو ال :


declare @str nvarchar(25) = ' Ali Habibi 09155177027 '
print Ltrim ( @str )

خروجی دستور بالا ← ‘  Ali Habibi 09155177027’

کار با دستور تابع Rtrim در sql :

این تابع فضاهای خالی سمت راست رشته را حذف می کند.

قالب استفاده برای کار با تابع دستور Rtrim در sql بصورت زیر است:


Rtrim (  رشته )

مثال استفاده از دستور تابع  Rtrim در اس کیو ال :


declare @str nvarchar(25) = ' Ali Habibi 09155177027 '
print Rtrim ( @str )

خروجی دستور بالا ← ‘Ali Habibi 09155177027   ‘

کار با دستور تابع Upper در sql :

این تابع حرف های کوچک یک رشته را به حروف یزرگ تبدیل میکند.

قالب استفاده برای کار با تابع دستور Upper در sql بصورت زیر است:


Upper (  رشته )

مثال استفاده از دستور  تابع upper در اس کیو ال :


declare @str nvarchar(25) = ' Ali Habibi 09155177027 '
print Upper ( @str )

خروجی دستور بالا ← ‘   ALI HABIBI 09155177027   ‘

کار با دستور تابع Lower در sql :

این تابع حرف های کوچک یک رشته را به حروف یزرگ تبدیل میکند.

قالب استفاده برای کار با تابع و دستور Lower در sql بصورت زیر است:


lower (  رشته )

مثال استفاده از تابع دستور lower در اس کیو ال :


declare @str nvarchar(25) = ' Ali Habibi 09155177027 '
print lower ( @str )

خروجی دستور بالا ← ‘   ali habibi 09155177027   ‘

کار با دستور تابع Len در sql :

این تابع طول یک رشته را برمیگرداند.

قالب استفاده برای کار با تابع و دستور len در sql بصورت زیر است:


len (  رشته )

مثال استفاده از دستور و تابع len در اس کیو ال :


declare @str nvarchar(25) = ' Ali Habibi 09155177027 '
print Len ( @str )

خروجی دستور بالا ← 23

کار با دستور تابع char در sql :

این تابع یک کد اسکی گرفته و کاراکتر متناظر آن کد را برمیگرداند.

قالب استفاده برای کار با تابع و دستور char در sql بصورت زیر است:


char ( کد اسکی )

مثال استفاده از دستور و تابع char در اس کیو ال :


print char ( 65 )
print char ( 97)

خروجی دستور بالا ← A      a

کار با دستور تابع reverse در sql :

این تابع یک رشته را گرفته و آن را معکوس برمیگرداند .

قالب استفاده برای کار با تابع و دستور reverse در sql بصورت زیر است:


reverse ( رشته )

مثال استفاده از دستور و تابع char در اس کیو ال :


declare @str nvarchar(25) = ' Ali Habibi 09155177027 '
print reverse ( @str )

خروجی دستور بالا ←  72077155190 ibibaH ilA

کار با دستور تابع ascii در sql :

این تابع یک کاراکتر را دریافت میکند و کد اسکی آنرا برمی گرداند.

قالب استفاده برای کار با تابع و دستور ascii در sql بصورت زیر است:


ascii( رشته )

مثال استفاده از دستور و تابع ascii در اس کیو ال :


print ascii( 'A' )
print ascii( 'a' )

خروجی دستور بالا ←  65    97

 

آموزش کار با تابع دستور char Replace Ltrim Rtrim Upper Lower Len  left right substring ascii در sql

دانلود آموزش کار با تابع دستور char Replace Ltrim Rtrim Upper Lower Len  left right substring ascii در sql