آموزش کار با دستور insert update delete در sql

آموزش کار با دستور  select insert update delete در sql

آموزش کار با sql اس کیو ال

در این بخش از آموزش قصد داریم نحوه کار با چهار عمل اصلی (  select insert update delete ) در sql را آموزش دهیم.

دقت داشته باشید که همه دستورات زیر را در بخش کوئری در sql مینویسیم.

آموزش کار با دستور insert در sql :

جهت ثبت یک سطر یا ستون جدید در جدول از دستور insert در اس کیو ال استفاده میکنیم.

ساختار دستور insert در sql بشکل زیر تعریف میشود:


Insert [ Into ] نام جدول
[(فیلد 2 , فیلد 1,…)]
Values
(مقدار 2 , مقدار 1,…)


مثال 1 استفاده از کاربرد دستور insert در sql :

میخواهیم در دیتابیس تعریف شده از بانک اطلاعاتی کارمندان یک سطر جدید تعریف کنیم که در جدول مدرک تحصیلی سطری اضافه کند بصورت زیر:

مدرک تحصیلی دکترا به بالا با دریافتی هر ساعت کار 25000 تومان در روز عادی و 35000 تومان در روز تعطیل.

کد زیر در اس کیو ال این عمل را انجام میدهد:


insert into tbleducation (degree,priceInNormalDay,PriceInHoliday) values  (N'دکترا به بالا', 25000,35000)

نکته: استفاده از حرف N قبل از شروع رشته بمعنی None Unicode شدن ( استفاده از حروف فارسی ) استفاده میشود.

استفاده نکردن از حرف N ممکن است باعث شود حروف ثبت شده در sql بصورت ؟؟؟؟ علامت سوال درج گردند.

لذا برای رفع مشکل علامت ؟ سوال در جداول sql در ثبتو نمایش داده ها و اطلاعات از کاراکتر N استفاده میکنیم.

آموزش کار با دستور update در sql :

جهت بروز رسانی یا ویرایش یک یا چند سطر داده در جدول از دستور Update در اس کیو ال استفاده میکنیم.

ساختار دستور update در sql بشکل زیر تعریف میشود:


UpDate نام جدول Set
مقدار 1 = فیلد 1
, مقدار 2 = فیلد 2

   ,…
Where [ عبارت شرطی]


نکته : عدم استفاده از عبارت شرطی where باعث بروز رسانی کل داده های جدول میشود. بنابراین اگر قصد دارید فقط سطر خاصی از جدول را بروز کنید مطمئن شوید که دستور شرطی درستی را استفاده کرده اید.

مثال 2 استفاده از کاربرد دستور update در sql :

میخواهیم در دیتابیس تعریف شده از بانک اطلاعاتی کارمندان مدرک تحصیلی مثال 1 را که دکترا به بالا تعریف شده بود ویرایش کنیم:

مبلغ ساعت کار روزهای تعطیل را بجای 35000 به 37000 و روزهای عادی را از 25000 به 28000 تغییر دهیم.

کد زیر در اس کیو ال این عمل را انجام میدهد:


update tblEducation set PriceInNormalDay=28000,PriceInHoliDay=37000 where idEducation =7

میتوانیم برای بروز رسانی چند سطر از یک دستور استفاده کنیم.

مثال 3 آپدیت چند سطر بصورت همزمان در sql :

مبلغ دریافتی کارمندان برای هر ساعت کار در روزهای تعطیل 10% و برای روزهای عادی 15% افزایش دهید.


update tblEducation set PriceInNormalDay=PriceInNormalDay + PriceInNormalDay*0.15,PriceInHoliDay=PriceInHoliDay + PriceInHoliDay*0.10

همانطور که در مثال 3 مشاهده میکنید عدم استفاده از دستور شرطی در دستور update باعث اعمال تغییرات بر روی همه سطرهای جدول مدرک تحصیلی گردید.

آموزش کار با دستور delete در sql :

جهت حذف یک یا چند سطر در جدول از دستور delete در اس کیو ال استفاده میکنیم.

ساختار دستور delete در sql بشکل زیر تعریف میشود:


Delete [From] نام جدول   Where [ عبارت شرطی ]


مثال 4 استفاده از کاربرد دستور delete در sql :

میخواهیم در دیتابیس تعریف شده از بانک اطلاعاتی کارمندان سطر مدرک تحصیلی دکترا به بالا را که اضافه کرده بودیم حذف کنیم.

کد زیر در اس کیو ال این عمل را انجام میدهد:


delete from tblEducation where idEducation =7

نکته: عدم استفاده از شرط در دستور delete در sql باعث حذف کلیه رکورد ها از جدول میگردد.

لذا دقت کنید که شرط استفاده شده در حذف رکوردها صحیح باشد.

آموزش کار با دستور select در sql :

جهت نمایش یک یا چند سطر یا چند جدول از دستور select در اس کیو ال استفاده میکنیم.

دستور select در sql کلیدی ترین دستور است، زیرا تقریبا کلیه دستورات به این دستور برمیگردند.

ساختار دستور select برای جداول در sql بشکل زیر تعریف میشود:


select [ستونهای جدول] From نام جدول   Where [ عبارت شرطی ]


مثال 5 استفاده از کاربرد دستور select در sql :

میخواهیم کلیه اطلاعات موجود در جدول مدرک تحصیلی را نمایش دهیم.

کد زیر در اس کیو ال این عمل را انجام میدهد:


select * from tblEducation

آموزش کار با دستور insert update delete در sql

نکته: دستور select در sql باعث برگرداندن خروجی جدول میشود.

میتوان از دستور select در sql برای انتساب مقدار یک متغیر بجای دستور set نیز استفاده کرد.

دانلود مثالهای آموزش کار با دستور insert update delete در sql