به روز رسانی 5.6.3 نرم افزار پارکینگ

به روز رسانی 5.6.3 نرم افزار پارکینگ

به روز رسانی3-6-5

با ورود خودرو و قرار گرفتن برابر دوربین  ورودی بلافاصله پلاک خودرو در گزارشات

سیستم کنترل تردد  ذخیره میگردد و با ثبت کارت برای خودرو تصویر وزمان ورود  در قسمت

قبوض صادره ثبت میگردددرعین حال عکس گرفته شده از خودرو در هنگام ورود در صفحه اصلی

نرم افزار قابل مشاهدهاست و آن را مجددا میتوان از قسمت قبوض صادره با استفاده از دکمه

مشاهده تصویر خودرو آنرا مشاهده کرده. در به آپدیت جدید  این قابلیت در هنگام خارج شدن

خودرو هم قابل دسترس است . در نسخه های قبل نرم افزار پارکینگ  دوربین پلاک خوان  پلاک

ثبت شده در ورود و شماره کارت و شماره پلاک خودرو در هنگام خروج را بررسی میکرد در صورت

عدم مطابقت ان را به کاربر اعلام می نموددر این به روز رسانی نرم افزار اتوماسیون پارکینگ  

علاوه بر این تطابق عکس خودرو در هنگام خروج را هم در قبوض خروجی با استفاده ار دکمه

مشاهده تصویر خودرو میتوان مشاهده نمود.