تابع gotoxy در c++

استفاده از دستور تابع gotoxy در زبان برنامه نویسی سی پلاس پلاس

برای انتقال مکان نما به سطر و ستون خاصی از صفحه نمایش استفاده می شود.

پارامتر اول در دستور gotoxy در c++ شماره ستون و پارامتر دوم شماره سطر که مکان نما قرار میگیرد را نشان میدهد.

به مثال زیر توجه کنید:


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
int main()
{
	clrscr();
	gotoxy(10,1);
	cout<<"HELLO";
	gotoxy(20,2);
	cout<<"I am ali habibi";
	gotoxy(30,3);
	cout<<"bye";
	getch();
	return 0;
}

خروجی برنامه بالا بشکل زیر خواهد بود:

دستور gotoxy در c++

همانطور که خروجی مثال بالا نشان میدهد دستور gotoxy در c++ باعث شد کلمه Hello را در ستون 10 و سطر 1 چاپ کند.

نکته: در حالت استاندارد یک صفحه نمایش از 80 ستون و 25 سطر تشکیل شده است که از عدد صفر شماره گذاری مشوند بدینصورت که اولین خانه بالای سمت چپ  ستون 0 سطر 0 میباشد.

برای پیدا کردن مقدار کنونی مختصات در صفحه جاری از دستور wherex و  wherey استفاده میکیم

تابع wherex :این تابع شماره ستونی را که مکان نما در آن قرار دارد باز می گرداند.

تابع wherey :شماره سطر را بر می گرداند.

به مثال زیر دقت کنید:


#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
	clrscr();
    gotoxy(40,20);
    cout<<"HELLO WORLD";
    cout<< wherex() ;
    cout<< wherey() ;
	getch();
}

در مثال بالا بعد از چاپ کلمه HELLO WORLD با تابع wherex مقدار ستون مکان نمای جاری یعنی جایی بعد از حرف D قرار دارد را چاپ میکند. در مثال فوق توسط دستور gotoxy مکان نما به ستون 40 منتقل شده بود که اکنون طول کلمه چاپ شده نیز به ستون اضافه شده و اکنون عدد 52 چاپ میشود.

اما در دستور wherey شماره سطر جاری مکان نما تغییره نکرده است، بنابراین مقدار 20 چاپ میشود.

مثال: برنا مه ای بنویسید که اعداد را خارجی دریافت کند و آنرا فارسی بنویسد. ( سورس کد برنامه فارسی ساز در زیان c++ )


# Include<vegaf .com>
Void main ()
{
Unsigned char ch ;
Int n=o;
While (( ch = getch (j) ! = 13j
If (ch > 48 && ch <=57)
{
Put ch (ch +80 );
N=n*10 +(ch – 48 );
}
Cout<<n;
}

تابع getche دستور getche

مثل getch است با این فرق که کاراکتر مربوط به کلید فشرده شده روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

تابع getchar دستور getchar

مثل تابع بالاست اما پس از فشردن کلید مورد نظر کلید enter هم باید زده شود.

آرایه ها:

آرایه مجموعه ای از عناصر هم نام و هم نوع است که به صورت پشت سرهم در حافظه اصلی قرار می گیرند.

آرایه یک بعدی ; ]تعداد عناصر [ نام آرایه نوع آرایه

*اندیس عناصر همیشه از صفر شروع می شود .هنگام تعریف آرایه می توانیم عناصر آنرا مقدار دهی اولیه کنیم.

{Int a[4]={3,2,-4,7

در صورتیکه تعداد مقادیر اولیه از تعداد عناصر کمتر باشد در عناصر باقی مانده صفر قرار داده می شود.

{Int a[10]={0

*اگر صفر نکنیم خطا ظاهر می شود.

*در زبان c حدود آرایه کنترل نمی شود .

به مثال زیر توجه کنید.


Void main ()
{
Int a[4];
A[5]=20;
}

  A[5] قابل دسترسی هم هستن  *

مثال : برنامه ای بنویسید که 20 عدد را گرفته واعدادی را که از عدد میانگین بزرگترند چاپ کند. ( با استفاده از آرایه ها در c++ )


Void main ()
{
Int i ,a[20];float s;long int k;
For (i=o;i<=19;i++)
{
Cin >>a [i];
K+=[i];
}
S=k/20.o;
For (i=o;i<=19;i++)
{
If (a[i]>s)cout<<a[i];
}
}