تعریف مشترکین در سامانه اتوماسیون پارکینگ

منوی اشخاص در سامانه اتوماسیون پارکینگ هوشمند

  • مشترکین

در این بخش یک کد متفرقه پیشفرض 1 وجود دارد که کلیه رانندگانی که بی نام و نشان وارد پارکینگ میشوند با این کد شناسایی میشوند که این کد غیر قابل دسترس است.

مشترکین سیستم پارکینگ

با توجه به نوع اشتراک تعریف شده مطابق تصویر فوق کلیدهای لیست پرداخت ماهانه و تراکنشهای اعتباری فعال میگردند.

  • تعریف مشترک

با کلیک بر روی کلید جدید میتوانید یک مشترک جدید ثبت کنید:

تعریف مشترک در اتوماسیون پارکینگ

دقت کنید که هر مشترک با یک شماره کارت ثابت تعریف میگردد که تحویل راننده(مشترک) شده و در هنگام تردد ملزم به ارائه و ثبت کارت بر روی سامانه اتوماسیون پارکینگ میباشد، این شماره کارت از بخش کارتها قابل شناسایی است بنابراین لزوم ثبت شماره کارتها بر روی کارت برای دسترسی های بعدی در اینجا مشخص میگردد.

میتوانید یکی از دو نوع ماهانه یا اعتباری را برای یک مشترک تعریف کنید که در ادامه تفاوت این دو نوع مشترک در نوع استفاده از جایگاه است را توضیح میدهیم.

  • ثبت پرداخت ماهانه

در حالت ماهانه در اصل شما یک جایگاه پارکینگ را برای یک ماه به مشترک اجاره داده اید و حضور یا عدم حضور مشترک در پارکینگ تاثیری نخواهد داشت و نهایتا در پایان مهلت مقرر مجبور به تمدید اشتراک خواهد شد. برای ثبت یک پرداخت ماهانه از لیست مشترکین مشترک مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی ثبت پرداخت ماهانه کلیک کنید:

ثبت پرداخت ماهانه در نرم افزار اتوماسیون پارکینگ

لیست پرداختهایی که مشترک پرداخت نموده در این قسمت ملاحظه کنید، اکنون یک پرداخت جدید برای ثبت پرداخت جدید مشترک ثبت کنید:

مشترک جدید اتوماسیون پارکینگ

برای کاربران غیر مدیر تاریخ و ساعت پرداخت بصورت خودکار و غیر فعال ثبت خواهد شد، میتوانید بازه زمانی که مشترک اجازه تردد در پارکینگ دارد را در قسمت از تاریخ تا تاریخ وارد کنید تا کارت فعال شود.

بدیهی است اگر در تاریخ تردد مشترک ( سیستم کنترل تردد هوشمند ) ، اشتراک خود را تمدید نکرده باشد ثبت کارت مشترک با مشکل روبرو خواهد بود و ثبت نخواهد شد.

  • ثبت پرداخت اعتباری

در حالت اعتباری مشترک کارتی را دریافت میکند و با پرداخت مبلغی اعتبار آنرا افزایش میدهد، با هر تردد در پارکینگ با توجه به مدت توقف در پارکینگ از اعتبار مشترک کسر میگردد تا به صفر برسد.

برای ثبت پرداخت اعتباری ، مشترک اعتباری مورد نظر را انتخاب کنید و سپس بر روی تراکنشهای اعتباری کلیک کنید. لیست پرداختهای مشترک را در این بخش میبینید.

یک ثبت پرداختی جدید ثبت کنید:

ثبت پرداخت سیستم اتوماسیون هوشمند پارکینگ

در پرداختهای اعتباری دو نوع تراکنش (واریز و پرداخت) خواهیم داشت، منظور از برداشت برای عودت باقیمانده پیشپرداخت مشترک است.

میتوانید مبلغی بایبت ودیعه کارت نزد خود نگه دارید، ثبتی را که برای ودیعه انتخاب میکنید در لیست اعتبارهای مشترک قرار نمیگیرد.

میتوانید گزارشات حساب کل و تردد یک مشترک را از بخش گزارشات مشاهده کنید.