تعیین سخت افزار مناسب برای تشخیص پلاک و پلاک خوان

سخت افزار مورد نیاز برای سیسستم تشخیص پلاک

سیستمی از لحاظ فنی مناسب برای تشخیص پلاک است که هنگام اجرا آن پردازشگر سیستم بیش از 85الی90درصد بیشتر اشغال نشود.

انتخاب این سیستم برای پروژه های پلاک خوانی (کنترل تردد ، نرم افزار پلاک خوان پارکینگ ، پلاکخوان جاده ای )نیازمند داشتن تجربه کافی است .اما به صورت ایده آل گزینه های جدول زیر به نسبت نحوه کارکرد میتواند گزینه های مناسب باشد:

سی پی یورمهاردنرم افزار مورد استفادهحداکثر تعداد دوربین 1Mحداکثر تعداد دوربین 2M
Core2Do نسل24500پارکینگ و کنترل تردد10
Core2Do نسل24500پلاکخوان11
I3 نسل 24500پارکینگ و کنترل تردد11
I3 نسل 24500پلاکخوان21
I3 نسل 64500پارکینگ و کنترل تردد21
I3 نسل 64500پلاکخوان32
I5 نسل 44500پارکینگ و کنترل تردد32
I5 نسل 44500پلاکخوان43
I7 نسل46500پارکینگ و کنترل تردد42
I7 نسل46500پلاکخوان53
I7نسل88500پارکینگ و کنترل تردد54
I7نسل88500پلاکخوان74

تفاوت بین پلاکخوان جاده ای با تشخیص پلاک در پارکینگ و نرم افزار راهبند پلاک خوان چیست؟

تفوت بین پلاک خوان جاده با تشخیص پلاک های دیگر

با توجه به اطلاعات بالا و همچنین تاثیر کیفیت عکس بر حجم ذخیره شده و تاثیر آن بر فضای ذخیره سازی

این موضوع مطرح است که در پروزه های مربوط به پارکینگ پلاک خوان و کنترل تردد با تردد های نسبتا کمتری تعداد دوربین کمتری را میتوان به یک سیستم یکسان نسبت به پلاک خوان جاده استفاده نمود

دلیل این امر در کندی سرعت تردد در پارکینگ ها و کنترل تردد هاست .

در یک پارکینگ با دوربین تشخیص پلاک هسته پردازشگر همواره در حال تشخیص تصویر برای یافتن پلاک است و این امر همواره باعث درگیر کردن حجمی از پردازشگر سخت افزار میگردد.برای مثال هر0.1ثانیه یک مرتبه تص.یر را پردازش کرده تا پلاک جدید را پیدا کند. اما در تشخیص پلاک در جاده ها این هسته تا زمان تغییر حجم قابل توجهی از تصویر شروع به پردازش تصویر نخواهد کرد به عبارتی در هسته اصلی پلاک خوان همواره در حال کار نیست .

مشکل افزایش تعداد دوربین نسبت به تعداد پیشنهادی :

تعداد دوربین های پلاک خوان در اتوماسیون پارکینگ در پروزه ها به نسبت سخت افزار ها امر تجربی است که به صورت ایده آل در نظر گرفته میشود

برای مثال آیده آل برای تعیین و تشخیص پلاک در یک پارکینگ 170 میلی ثانیه است یعنی هر 170 میلی ثانیه یک مرتبه پردازش پلاک انجام شود حال اگر این میزان 100درصد بیشتر کنیم یعنی دوره زمانی را کوتاه تر کنیم حدود 400 میلی ثانیه یک مرتبه حجم درگیری پردازشگر سیستم کاهش چشمگیری خواهد داشت.اما در این حالت پلاک پردازش شده زمان بیشتری برای پردازش نیاز خواهد داشت برای مثال در 170میلی ثانیه زمانه تشخیص پلاک موفق 0.5 ثانیه و در حالت دوم 1.2 ثانیه طول خواهد کشید.امامزیت این حالت استفاده از تعداد دوربین بیشتر با سخت افزار سیستم یکسان است .

در صورت عدم رعایت استاندارد یاد شده ممکن است تصویر دچار تاخیر،قزع وصل شدن، خاکستری شدن تصویر و… شود.

نتیجه گیری:

سخت افزار ایده آل را باید به نسبت کارکرد پروژه انتخاب نمود تا هم بهترین بازدهی را دارا باشد و هم صرفه اقتصادی داشته باشد.برای مثال در پارکینگ به دلیل سرعت تردد پایین و حجم تردد محدود نیاز آنچنانی به حجم ذخیره سازی بالا یا سرعت ذخیره سازی بالا وجود ندارد این درحالی است که در پلاک خوان جاده از طرفی حجم ترداد زیاد و تراکم تردد هم میتواد بسیار بالا تر باشد.برای پروژه اینچنین داشتن هارد با ظرفیت بالا وسرعت ذخیره سازی بالا از الزامات بتزدهی مناسب پروژه خواهد بود.

شایان ذکر است در برخی پرو] های کنترل تردد روستای بنا به سرعت وظرفیت تردد میتوان از فضا و هارد به صرفه تر استفاده کرد

همچنین برای انتخاب پردازشگر میتوان گفت خرید تعداد بیشتر سیستم با پردازشگر ضعیف ترمناسب تر است از یک سیستم با پردازشگر قوی تر وبه طبع آن گران تر.

برای مثال برای استفاده از 6 دوربین خرید دو سیستم i3 نسل 6 مناسبت است از خرید سیستم با پردازشگر i7نسل 8

همچنی در پارکینگ ها نیز میتوان به جای خرید یک سیستم با پردازشگر i5 نسل4 میتوان دو سیستمi3نسل 2 تهییه کرد