تنظیم درگاهها در اتوماسیون پارکینگ

تنظیمات ریدر rfid کارتخوان در اتوماسیون پارکینگ

تنظیمات درگاهها در اتوماسیون پارکینگ

پورت ریدر RFID و مایفر1: برای استفاده از ریدرهای RFID EM18 و EM16  با توجه به پورت مشخص شده که آموزش نصب و شناسایی آن در بخش 3.2.1.3 گفته شد میتوانید پورت کارتخوان را انتخاب کنید.میتوانید نوع استفاده از این پورت را بر اساس ورود-خروج تنظیم کنید.

نوع ورودی یا خروجی بودن سیستم مورد نظر را میتوانید از طریق فایل Door.txt موجود در پوشه محل نصب نرم افزار تعیین کنید که برای این منظور کلمه <Enter> بمعنی سیستم درب ورودی و کلمه Exit  جهت مشخص کردن نوع سیستم خروجی خواهد بود.

پورت 1 هم برای نوع مایفر و هم برای نوع EM18 در نظر گرفته میشود.

پورت کارتخوان RFID 2: میتوانید از 2 کارتخوان همزمان برای استفاده از اتوماسیون پارکینگ استفاده کنید. در صورتیکه از یک ریدر استفاده میکنید میبایست شماره پورت کارتخوان دوم را 0 ثبت کنید.

نکته: پورتهای همنام در سیستم نباید وجود داشته باشد در غیر اینصورت تداخل در استفاده بوجود آمده و سخت افزار بدرستی کار نمیکند.

نکته: اگر پورت مورد نظر در لیست پورتها وجود نداشت و یا از حالت تحت شبکه استفاده میکنید و سیستم پورت همنام با سیستم دیگر برای شما باز نکرد میتوانید از بخش device manager پورت را بصورت دلخواه عوض کنید:

تغییر پورت کارتخوان

تغییر پورت ریدر اتوماسیون پارکینگ

تغییر پورت ریدر RFID اتوماسیون پارکینگ

پورت مبلغ: شماره پورتی که از بخش ‏3.2.3.7 یا ‏3.2.3.8 بدست آورده اید در این قسمت وارد کنید.

پورت راهبند: شماره پورتی که از بخش ‏3.2.3.11 بدست آورده اید در این قسمت وارد کنید.اگر از پورت راهبند استفاده نمیکنید آنرا 0 قرار دهید.

پورت ظرفیت: پورتی که برای ظرفیت پارکینگ از بخش ‏3.2.3.7 پیدا کردید در این قسمت وارد نمایید.

پورت سیمکارت و پورت اعتبار: مطابق دستور العمل نصب سخت افزار پورت را وارد کنید.

پورتهای 2 تا 4 ریدر مایفر: اگر از کارتخوانهای RFT230(2) استفاده میکنید میتوانید تا 4 پورت برای یک سیستم استفاده کنید.برای فعال شدن این بخش و استفاده از ریدر مایفر باید قبلا از قسمت سایر تنظیمات تکنولوژی اتوماسیون پارکینگ را بر روی مایفر تنظیم کرده باشید. میتوانید شماره پورتها را از این قسمت:

در نرم افزار وارد کنید.

در نظر داشته باشید اگر بیش از یک ریدر مایفر از نرم یک کامپیوتر استفاده میکنند حتما پوشه Reader در کنار فایل اجرایی نرم افزار پارکینگ موجود باشد در غیر اینصورت ریدرهای دوم و سوم قابل استفاده نخواهند بود.

اگر همه چیز بدرستی انجام شده باشد با اتصال ریدر لامپ قرمز PWR سمت چپ روشن میشود و با باز کردن نرم افزار لامپ سبز OK وسط ریدر روشن و بوق تائید درستی ارتباط به صدا در می آید.