جانمایی دوربین پلاک خوان در پارکینگ خودرو سواری

  • جانمایی دوربین پلاک خوان در پارکینگ خودرو سواری

اکنون با توجه به اطلاعات و دانش مقاله های و حالتهای گفته شده به جانمایی دوربین پلاک خوان در پارکینگ خودرو سواری میپردازیم.

همانطور که قبلا نیز اشاره شد جانمایی دوربین پلاک خوان برای یک دوربین با رزولوشن 3 مگا پیکسل وریفوکال 3.6 به 10 (80درجه به 30 درجه) انجام میگیرد اما رزولوشن در دوربین بر روی 1 و 2 مگا پیکسل تنظیم خواهد شد.

دوربین پلاک خوان دارای قابلیت H265  و دارای خروجی استاندارد RTSP میباشد.

جانمایی  1 :

شرایط فیزیکی پارکینگ:

کانکس: ابعاد 1.5 در 3 متر دارای پنجره در ابتدا – امکان جانمایی دوربین به موازات لبه کانکس وجود دارد.

دوربین مورد استفاده دارای مشخصات WDR-RTSP-Varifocal 3.6to10mm-H265-IP

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

شرح جانمایی فوق :

تعریف لاین حرکت پلاک در جانمایی دوربین پلاک خوان : اندازه پلاک ملی شخصی 53 سانتیمتر طول است که در هنگام نصب دوربین پلاک خوان باید به این نکته توجه کرد که هنگامیکه خودرو بسمت درب پارکینگ در حرکت است در بدترین و بهترین حالت پلاک در چه شرایطی قرار خواهد گرفت.

در بهترین حالت اینکه پلاک بدون فاصله از جدول کنار کانکس در حرکت باشد و بدترین حالت اینکه خودرو تا 0.5 متر از کانکس فاصله بگیرد بنابراین میتوان گفت اگر لاین حرکت پلاک را 1 متر در نظر بگیریم میتوانیم پوشش دهی دوربین پلاک خوان برای خودرو در حال نزدیک شدن را داشته باشیم.

همانطور که میدانیم دوربینهای وریفوکال 3.6-10 با زاویه 30درجه زوم و زاویه کافی برای شناسایی پلاک را برای ما فراهم میکنند پس در این جانماییها کل بحث ما مربوط به دوربینهای وریفوکال با تنظیم کیفیت روی 1 و 2 مگاپیکسل خواهد بود.

اگر در جانمایی دوربین پلاک خوان برای اتوماسیون پارکینگ وجود کانکس یا راهبند مزاحمتی نداشته باشند میتوان مکان مورد استفاده را هم برای دوربین با کیفیت 2 مگا پیکسل با 19 متر برد برای شناسایی پلاک و هم برای دوربین 1 مگا پیکسل با 12 متر برد مفید در نرم افزار پارکینگ استفاده نمود.

در جانمایی فوق فواصل به شرح زیر میباشد:

زاویه دوربین با پلاک : 25 درجه

فاصله دوربین با پلاک : 3.20 متر

حداکثر برد مفید در دوربین 1 مگا پیکسل: 9.5 متر

حداکثر برد مفید در دوربین 2 مگا پیکسل: 16.5 متر

حداکثر ارتفاع مجاز: 3.5 متر

ارتفاع مطمئن: 1.8 متر

فاصله از کانکس: 2.20 متر

جانمایی  2 :

شرایط فیزیکی پارکینگ:

کانکس: ابعاد 1.5 در 3 متر دارای پنجره در ابتدا – امکان جانمایی دوربین به موازات لبه کانکس وجود ندارد.

دوربین تشخیص پلاک خودرو  مورد استفاده دارای مشخصات WDR-RTSP-Varifocal 3.6to10mm-H265-IP

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

جانمایی مناسب دوربین پلاک خوان پارکینگ سواری

شرح جانمایی فوق :

در جانمایی فوق فواصل به شرح زیر میباشد:

زاویه دوربین با پلاک : 21درجه

فاصله دوربین با پلاک : 5 متر

حداکثر برد مفید در دوربین 1 مگا پیکسل: 7.5 متر

فاصله از کانکس: 3.9 متر

حداکثر ارتفاع مجاز: 4.7 متر

ارتفاع مطمئن: 2.8 متر

جانمایی دوربین برای حالت 2 مگا پیکسل:

زاویه دوربین با پلاک : 15 درجه

فاصله دوربین با پلاک : 6.75 متر

حداکثر برد مفید در دوربین 2 مگا پیکسل: 13 متر

فاصله از کانکس: 5.7 متر

حداکثر ارتفاع مجاز: 6.5 متر

ارتفاع مطمئن: 3.7 متر