حذف نویز واصلاح تصویر در متلب (19)

 

حذف نویز واصلاح تصویر در متلب

ادامه آموزش نرم افزار متلب بخش 19

در این مبحث آشنا میشویم با :

1- فرمول پایه اصلاح تصویر 

2- نویز متناوب با فرکانس معلوم

3- آشنایی با انواع فیلترهای مکانی 

4- پیاده سازی فیلترها

 

یکی از کاربرد های بحث پردازش تصویربحث اصلاح و باز یافت تصاویر و حذف نویز است .

همه روش هایی که میپردازند به بخش اصلاح تصویراز یک فرمول پایه استفاده میکنند  .

فرمول کلی اصلاح تصویر

هدف پیدا کردن روش هایی است که بتوانیم از  g  برسیم به (اِف هَد)  f^ که تقریبی از تصویر اصلی است .

حذف نویز اصلاح تصویر در متلب

 

در حالت کلی  N , H  را نداریم و پیدا کردن مدل دقیق خطا غیر ممکن است مگر حالت خاصی باشد مثلا دقیقا بدانیم خطا چه بود یا مدل نویز را بدانیم

نویز متناوب با فرکانس معلوم یکی از ساده ترین حالت ها است .

نویز متناوب با فرکانس معلوم

 

تابع دلتای دیراک که متمرکز است روی چهارترکیب (   +u , – u , -v , +v  )

حذف نویز اصلاح تصویر در متلب

تا زمانی که u به uk  نزدیک است صفر میشود وقتی که در بینهایت است یک میشود ، یعنی هر چیزی که نزدیک فرکانس uk است حذف میکند .

انواع فیلتر های مکانی برای حذف نویز :

 • میانگین یا Average در محیط متلب با تابع fspecial با سوییچ average پیاده سازی میشود .

 • میانه یا Medianدر محیط متلب با تابع medfilt2 پیاده سازی میشود ،یک مزیتی که میانه دارد این است که همیشه داده ای را میدهد که بین داده های ورودی هست .حذف نویز اصلاح تصویر در متلب

 • میانگین هندسی در محیط متلب با تابع colfilt پیاده سازی میشود .میانگین هندسی

 • میانگین توافقی یا هارمونیک در محیط متلب با تابع colfilt پیاده سازی میشود .فرمول کلی میانگین توافقی

 • شبه هارمونیک یا Contra harmonicدر محیط متلب با تابع colfilt پیاده سازی میشود .فرمول کلی شبه هارمونیک

 • فیلتر بیشینه Max در محیط متلب با تابع ordfilt2 پیاده سازی میشود .

 • فیلتر کمینه Min در محیط متلب با تابع ordfilt2 پیاده سازی میشود.

 • نقطه میانی mid-point در محیط متلب با تابع colfilt پیاده سازی میشود .فرمول کلی mid - point

 • بریدن یا حذف کردن از ابتدا یا انتها Alpha – trimحذف نویز اصلاح تصویر در متلب

 

با هر کدام از این فیلتر ها میتوانیم نویزهایی خاص را از تصویرحذف کنیم .

از این فیلترها برای پلاک خوانی در نرم افزار پارکینگ و اتوماسیون پارکینگ استفاده میگردد. از اتوماسیون پارکینگ در نرم افزار کنترل تردد خودرو استفاده میگردد.

پیاده سازی فیلترها :

 

function      g = spatialFilter ( Type , Size , Varargin )
if    nargin < 3    I I   isempty ( size ) 
      size =  [3  3] ;
end 
if    nume 1 (size ) = = 1
      size = [size   size] ;
end
Type = Lower ( Type ) ;
Switch Type 
Case ‘ median ‘ 
g = medfilt2 ( f , size ) ;
Case  { ‘ average ‘ , ‘ mean ‘ } 
W = fspecial ( ‘average ‘ , size ) ;
G = imfilter ( f , w ) ; 
               Case   { ‘ geomtric ‘ , ‘gmean’ , ‘geomean’ , ‘ geomtricmean ‘}
g = colfilt (f , size , ‘ sliding ‘ , @GeomtricMean ) ;
Case { ‘ harmonic ‘ , ‘ hmean ‘ , ‘ harmean ‘ , ‘ harmonicmean ‘}
               g = colfilt (f , size , ‘ sliding ‘ , @ HarmonicMean) ;
Case { ‘ charmonic ‘ , ‘ contraharmonic ‘}
if     isempty ( Varargin )
       Q = 1 ;
else
         Q = Varargin } 1 { ;
end 
fun = @ (X) ContraHarmonicMean ( X , Q ) ;

             g = colfilt (f , size , ‘ sliding ‘ , fun ) ;
                Case ‘ max ‘
g= ordfilt2 (f , prod ( size) , true ( size ) ) ;
 Case ‘ min ‘
g= ordfilt2 ( f , 1 , true ( size ) ) ;
 Case ‘ midpoint ‘
gmin = ordfilt2 ( f , 1 , true ( size ) ) ;
gmax= ordfilt2 (f , prod ( size) , true ( size ) ) ;
g=( gmin + gmax ) /2 ;
 Case ‘ alphatrim ‘
if     isempty ( Varargin )
       alpha = 0 . 1 ;
else
      alpha = Varargin } 1 { ;
end 
fun = @ ( X ) AlphaTrimMean ( x ,  alpha ) ;
g = colfilt ( f , size , ‘ sliding ‘ , fun ) ;
              Other wise
                 Error ( ‘ Undefined filter type . ‘ ) ;
end 
function       gm= GeomtricMean (X)
gm= exp (mean (Log ( X ) ) ) ;
end 
 function       hm = HarmonicMean (X)
hm= 1./mean (1./X) ;
end 
  function      chm= ContraHarmonicMean (X)
Chm= Sum ( X . ^ (Q+1) ) ./Sum( X . ^ Q ) ; 
end 
 function      atm = AlphaTrimMean ( X , alpha ) 
    atm = zeros ( 1 , size ( x , 2 ) ) ;
for      j = 1 : nume 1 (atm ) 
         xtj = AlphaTrim ( x ( : , j ) , alpha ) ; 
         atm ( j ) = mean ( xtj ) ;
end
 function       xt= AlphaTrim ( X , alpha )
nx = numel ( X ) ;
nt = 2*round ( alpha * nx/2 ) ;
xt = sort ( X ) ;
xt ( [ 1 : nt/2  end – nt/2 + 1 : end ] ) = [ ] ;
end

ادامه آموزش نرم افزار متلب در بخش 20