دستور تابع scanf و printf در c++

آموزش کار با دستور تابع scanf و printfدر c++

این تابع برای دریافت اطلاعات از صفحه کلید استفاده می شود.

(آدرس متغییر , “کارکترکنترلی “) scanf

نام متغییر& =آدرس متغییر

به ازای هرمقدار که قرار است دریافت شود باید از یک کارکتر کنترلی استفاده کنیم.

دستور تابع scanf printf در c++

مثال:

برنامه ای بنویسید که یک کارکتر را دریافت کند و کد اسکی آن را حساب نمایید؟


Void main()
{
Unsigned char ch ;
Scanf ("%c ,&ch)
Printf(" assci code of % c is%d",ch ,ch);
getch();
}

نکته: برای توقف برنامه برای مشاهده خروجی از دستور getch استفاده میکنیم.

فرمت نوع اطلاعات که باید به خروجی منتقل شود (تابع دستور printf ) یا از ورودی دریافت شود (تابع دستور scanf ) در c++ :

%C :  یک کاراکتر
%d : اعداد صحیح دهدهی مثبت و منفی
%i  : اعداد صحیح دهدهی مثبت و منفی
%e : نمایش علمی عدد همراه با حرف e
%E : نمایش علمی عدد همراه با حرف E
%f : عدد اعشاری ممیز شناور
%g : اعداد اعشاری ممیز شناور
%G : اعداد اعشاری ممیز شناور
%O : اعداد مبنای ۸ مثبت
%S : رشته ای از کاراکترها ( عبارت رشته ای )
%U : اعداد صحیح بدون علامت ( مثبت )
%x : اعداد مبنای ۱۶ مثبت با حروف کوچک
%X : اعداد مبنای ۱۶ مثبت با حروف بزرگ
%p : اشاره گر
%n : موجب میشود تا تعداد کاراکترهایی که تا قبل ازاین کاراکتر به خروجی منتقل شده اند شمارش شده و در پارامتر متناظر با آن قرار گیرد .
%% : علامت %

مثالهایی دیگر از کاربرد دستور تابع scanf در c++ :

 


Int a,b ;
Float f;
Scanf ("%d%f&a,&f);
Scanf ("%d "& B);

مثالی از تابع یا دستور printf در c++ :


printf(\n %8.1f %8.1f %8.1f\n" ,3.0,12.5,523.3 );
printf(\n %8.1f %8.1f %8.1f\n" ,300.0,1200.5,5300.3 );

خروجی دستور printf  فوق در c++ بشکل زیر خواهد بود:

۵۲۳٫۳   ۱۲٫۵   ۳٫۰

۵۳۰۰٫۳  ۱۲۰۰٫۵  ۳۰۰٫۰

ساختار های استاندارد در زبان C :

 

دستور IF

(شرط) IF

}

مجموع دستورات   

}

else

}

 مجموع دستورات     

{

مثال


Void main()
{
Int a,b,c ;
Cin >> a >> b;
If (a>b)
C=a-b;
C=b-a;
}

ساختار while:

(شرط ) while

}

{

مثال:( while(a<b && e!=d

{

}

(While( aمعادل با (while (a!=0 است

یعنی تا وقتیکه a≠o است

(If( !a ) <—–>  if (a= =o

یعنی اگرa==o است

مثال :

(While (a&& b < C

}

{

تاوقتیکه Aمخالف صفر است و B از C کوچکتر است.

(IF (B=(A+C))

{

}

در دستور بالا ابتدا مقدار (A+C) در B قرار می گیرد سپس اگرBمخالف صفر بود دستورات اجرا می شوند.

(While (1

{

}

چند نکته برای خروج از حلقه: (راههای خروج از حلقه بینهایت) :

خروج از حلقه break

خروج از تابع return

خروج از برنامه (exit(0