سایر تنظیمات اتوماسیون پارکینگ

برگنشان سایر تنظیمات اتوماسیون پارکینگ

سایر تنظیمات اتوماسیون پارکینگ

زمان قطع عملکرد ثبت مجدد کارت: هنگامیکه شماره کارتی ثبت میشود چه در مرحله ورود و چه در مرحله خروج میتوانید زمانی را برای قطع عملکرد همان کارت تعیین کنید تا چنانچه در این بازه زمانی مجدد همان کارت ثبت شود اتوماسیون پارکینگ واکنشی نشان ندهد. این قابلیت جهت جلوگیری اشتباه کاربران در هنگامیست که نمیدانند این کارت را ثبت کرده اند یا خیر تا بلافاصله ورود یا خروج نشود.

زمان نمایش اطلاعات کارت ورودی و خروجی  بر روی صفحه اصلی: در هنگام ثبت ورود و خروج اطلاعات کارت ثبت شده تا چند ثانیه بر روی صفحه اصلی اتوماسیون پارکینگ نشان داده میشود تا نیاز نباشد کاربر برای مراجعه مجدد نیاز به وارد شدن به بخش قبوض نداشته باشد.میتوانید این زمان نمایش را تنظیم کنید.

نوع تعرفه: میتوانید نوع تعرفه ساعتی یا دیماند(روز به روز) را از این بخش انتخاب کنید. اگر این بخش بر روی دیماند تنظیم شده باشد تعرفهایی که ساعتی تعریف شده باشند از بخش تعرفه دیماند محاسبه خواهد کرد و تعرفهای ساعتی محاسبه نخواهند شد.

یادآوری اتمام مهلت رانندگان: در این بخش میتوانید تعیین کنید که چند روز قبل از اتمام مهلت اعتبار مشتریان ماهانه پیام مهلت اتمام نمایش داده شود.

رند مبلغ در نمایش: با فعال کردن این قسمت میتوانید بازهای تعیین شده در بخش رند کردن مبالغ را فعال کنید. چنانچه این بخش فعال نشده باشند بخش رند کردن مبالغ در نظر گرفته نمیشود.

ساعت ارسال پیام گزارش: نرم افزار پارکینگ این قابلیت را دارد تا در هر روز یکبار گزارش کارکرد پارکینگ را در ساعتی که در این بخش تنظیم میکنید برای مدیر پیامک کند. این قسمت با استفاده از GSM مودمهایی که قبلا تعریف شده بود کار خواهد کرد. برای فعال شدن این قسمت میبایست تیک ارسال پیام گزارش را زده باشید.

نکته: این قسمت بعلت استفاده کم مشتریان فعلان غیر فعال میباشد.

محاسبه تعرفه خودکار: با فعال سازی این بخش به نرم افزار اجازه میدهید کارتهایی که تعرفه آنها در بخش کارتها تعیین شده است بصورت خودکار فعال شود، بدین صورت که در هنگام کشیدن کارت نیاز به وارد کردن نوع تعرفه نخواهد بود و آن بخش را غیر قابل دسترس خواهد کرد.

نکته: چنانچه میخواهید ثبت ورود به صورت خودکار و بدون زدن کلید اینتر یا کلیک بر روی ذخیره ثبت را انجام دهد نیاز است تا حتما این بخش را تیک بزنید و نیز تعرفه هر کارت را در بخش کارتها تعیین کنید.

نمایش صفحه دریافت پلاک هنگام ورود: اگر این بخش را فعال کرده باشید پس از زدن کارت ورود یا صدور قبض ورود نرم افزار منتظ دریافت کلید تایید (کلید <Enter> یا ذخیره) خواهد ماند.

نکته: چنانچه میخواهید ثبت ورود به صورت خودکار و بدون زدن کلید اینتر یا کلیک بر روی ذخیره ثبت را انجام دهد نیاز است تا حتما تیک این بخش را برداشته باشید و نیز تعرفه هر کارت را در بخش کارتها تعیین کنید همچنین محاسبه تعرفه خودکار را تیک زده باشید.