منوهای اتوماسیون پارکینگ

کار با منوهای اتوماسیون پارکینگ

منوهای اتوماسیون پارکینگ

در بخش بالای صفحه اصلی نرم افزار منوی نرم افزار را مشاهده میکنید، اکنون گزینها و کارکردهای هر منو را به تفصیل شرح میدهیم:

  • منوی قبوض

    • صدور قبض جدید

این گزینه همان ثبت کارت ورودی از روی صفحه اصلی است با امکانات ثبت مفصلتر اطلاعات خودرو:

صدور قبض در اتوماسیون پارکینگ

تفاوت صدور قبض جدید در قبوض با صفحه اصلی در مفصلتر بودن اطلاعات و نیز عدم نیاز به کارت میباشد. شایان ذکر است اطلاعات تکمیلی وارد شده در این بخش تاثیری در نوع محاسبات نخواهد داشت.

روش ثبت خروج در این حالت شماره سریال قبض است.

  • قبوض صادره

خودروهایی که برای آنها کارت ورود یا قبض ورودی ثبت شده است و هنوز از پارکینگ خارج نشده اند در این بخش مشاهده میشوند:

همه قبوض در اتوماسیون پارکینگ

میتوانید با انتخاب یک قبض از لیست سمت چپ (کلیک و انتخاب یک سطر) عملیات مربوط به آنرا (کلیدهای عملیاتی سمت راست) انجام دهید این عملیات شامل ویرایش، حذف، ثبت خروج، ثبت فرار، چاپ قبض و نمایش تصویر ورود میباشد. سایر عملیات مشترک قبوض بصورت ذیل خواهد بود:

  • حذف کلی قبوض

جهت حذف کلی قبوض خارج شده در بازه تاریخی مشخص در سیستم پارکینگ از این گزینه استفاده میشود:

حذف کلی قبوض در سیستم اتوماسیون پارکینگ

این عملیات قبوض وارد شده در بازه مشخصی را حذف میکند که خروج آنها ثبت شده باشد، بنابراین قبوضی که هنوز خروج نخورده اند در نرم افزار باقی میمانند.

  • ثبت خروج سریع قبض از این فرم

لیست جستجو را بر روی قبض قرار دهید و در باکس روبرو شماره قبض مورد نظر را وارد کنید و سپس کلید <Enter> را بزنید

جستجو در سیستم پارکینگ

چنانچه شماره قبض وارد شده در لیست قبوض صادر شده وجود داشته باشد بلافاصله آنرا برای ثبت خروج باز میکند.

اگر میخواهید خروج را بر اساس شماره کارت انجام بدهید ، جستجو را بر روی شماره کارت قرار دهید و شماره کارت را وارد کنید و کلید <Enter>  را بزنید.

  • جستجو

اگر میخواهید بر اساس همه اطلاعات جستجو انجام دهید لیست جستجو را بر روی همه قرار دهید و سپس متن جستجو را وارد کنید.

اگر قصد جستجو را فقط برای پلاک دارید میتوانید از جستجوی پلاک پایین صفحه این عمل را انجام دهید.

پس از هر بار جستجو تعداد سطرهای باقیمانده از اعمال جستجو در پایین محل جستجو نوشته شده است. این سیستم ثبت پلاک در هنگام ورود و خروج سیستم نرم افزار کنترل تردد نامیده میشود .